Home
O nas

O nas

.

Dnia 15.01.1994 r. został powołany Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Katowicach, którego celem jest pomoc dzieciom i rodzicom. Komitet upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnianie ich naruszeń w życiu rodzinnym i społecznym, prowadzi działalność interwencyjną i profilaktyczną oraz mediacyjną. Przez członków Komitetu- wolontariuszy, udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna i socjologiczna (pomoc udzielana jest nieodpłatnie). Współpracujemy z: sądami, prokuraturą, szkołami i organizacjami samorządowymi. Zgłaszać się do nas można osobiście, telefonicznie, mailowo lub listownie.

 

 

 

“Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat …” –  Janusz Korczak

 

 

.

Nasza Misja

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje następujące działania:

1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną oraz edukacyjno- szkoleniową;

2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;

3. podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;

4. broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;

5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo – wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne;

6. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;

7. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;

8. podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

 

 

 

 

 

Pomoc

Pomoc

.

Udzielamy pomocy osobom zgłaszającym się przez:

Informacja prawna – oznacza przekazanie klientowi informacji o powszechnie obowiązującym w Polsce prawie lub praktyce jego stosowania, w szczególności poprzez: podanie i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism prawnych, wręczenie ulotki lub broszury informacyjnej.

Porada obywatelska – polega na wyszukiwaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji, wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania. Naszą naczelną zasadą jest udzielenie rodzinie, dziecku wsparcia i pomocy ale w przypadku ujawnienia sytuacji drastycznych, przemocy, wykorzystywania seksualnego, rażącego naruszania prawa, zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka stosownie do art. 572 kpc mamy obowiązek powiadomić Sąd Rodzinny.

PAMIĘTAJ:

Na pracownikach instytucji publicznych i niepublicznych pracujących z dziećmi spoczywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie wypadki zagrożenia dziecka bądź zagrożenia innych ze strony dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt

Napisz do nas!

Mail: komitet@tkopd.katowice.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

w Katowicach

ul. Kopernika 14

40-064 Katowice

(budynek Centrum Organizacji Pozarządowych)

Tel: 792503793

Dyżury prowadzimy:

– poniedziałek w godzinach 14:00 – 17:00

– czwartek w godzinach 14:00 – 17:00

Numer konta bankowego: 95 2340 0009 0170 2180 0000 0028

NIP: 6342563459

REGON: 278335363

KRS: 0000217450

//maps-generator.com/pl

 

 

www.000webhost.com